4 JUNI 2009. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren. - Rechtzettingen

In het Belgisch Staatsblad nr. 198 van 12 juni 2009, tweede editie, op pagina's 41617 en volgende, moeten de volgende correcties worden aangebracht :

  1. in artikel 15, § 1, 1°, lees « artikel 8, 2°, 6°, 10° en 11° » in plaats van « artikel 8, 2°, 6°, 10° en 12° »;

  2. in de Nederlandse versie van artikel 15, § 1, 2°, lees « artikel 8, 4° en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT