Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, de 6 mai 2013

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 430 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 10.243 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 31 van organisatieafdeling 18.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 2.218 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 32 van organisatieafdeling 18.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 16 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 33 van organisatieafdeling 18.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend euro)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet
VK OK VK OK VK OK
OA 18 01.01.31. 0 1.983 - + 3.630 0 5.613
OA 18 01.02.31. 0 1.086 - + 4.067 0 5.153
OA 18 01.05.31. 0 515 - + 755 0 1.270
OA 18 01.06.31. 0 340 - + 471 0 811
OA 18 01.08.31 0 484 + 430 + 1.320 430 1.804
OA 18 01.01.32 1.925 1.235 - + 1.202 1.925 2.437
OA 18 01.02.32 1.735 904 - + 1.016 1.735 1.920
OA 18 01.02.33 0 0 - + 16 0 16
OA 32 01.01.01 56.152 98.916 - 430 - 12.477 55.722 86.439

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 6 mei 2013.

R. DEMOTTE

J.-M. NOLLET

Aanhef

De Minister-President,

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 15 mei 2008 en 23 april 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Convergentie, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) :

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.2 : Opwaardering van het potentieel van de onderzoekscentra;

Titel : "MICROPACK - aliments A";

Begunstigde : CARAH;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 50.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2290 F;

Titel : MICROPACK - Materialen;

Begunstigde : CERTECH;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 56.500 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2287 F;

Titel : MICROPACK - Technologieoverdracht;

Begunstigde : CERTECH;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 20.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2288 F;

Titel : Onderzoek eHealth;

Begunstigde : CETIC;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 105.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2296 F;

Titel : Informatie- en Communicatietechnologieën - Uitrusting;

Begunstigde : CETIC;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 90.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1606 F;

Titel : Informatie- en Communicatietechnologieën - Onderzoek;

Begunstigde : CETIC;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 527.500 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1598 F;

Titel : Informatie- en Communicatietechnologieën - Herwaardering

Begunstigde : CETIC;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 82.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1599 F;

Titel : Functionele Verhardingen - LASESURF A;

Begunstigde : CRIBC;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 80.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0893 F;

Titel : Behandeling van de REFIOM;

Begunstigde : CTP;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 75.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2225 F;

Titel : Valorisation par la voie des matériaux (CTP);

Begunstigde : CTP;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 64.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 1689 F;

Titel : FUCAM_PF 3_TRACEMEDIA;

Operator : FUCAM;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vereffeningskredieten : 75.000;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1753 F;

Titel : Maatregel 2.2.2-IM-INF :

Operator : BioVallée;

Basisallocatie : 01.01.02;

Vereffeningskredieten : 150.000;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1796 F;

Titel : SINOPLISS BIOTISS NATISS;

Begunstigde : MATERIA NOVA;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 175.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1930 F;

Titel : SINOPLISS POLYTISS NATISS;

Begunstigde : MATERIA NOVA;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 236.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1929 F;

Titel : Mediatic - OPTIMEDIA;

Begunstigde : MULTITEL;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 124.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202004 2077 F;

Titel : " Hainaut-Biomed - Centre d'Imagerie ";

Begunstigde : ULB;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 750.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 1531 F;

Titel : Henegouwen-Biomed II - CIMAGE;

Begunstigde : ULB;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 160.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 2483 F;

Titel : EVERWALL;

Begunstigde : ULB;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 80.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2465 F;

Titel : Henegouwen - Biomed - PSEUDART;

Begunstigde : ULB;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 77.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 1530 F;

Titel : SMARTFILM C;

Begunstigde : UMH;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 90.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 0892 F;

Titel : EVERWALL;

Begunstigde : UMH;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 72.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2466 F;

Titel : " Hainaut-Biomed - Centre d'Imagerie ";

Begunstigde : UMH;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 70.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202001 2112 F;

Titel : OCPAM;

Begunstigde : FPM's;

Basisallocatie : 01.01.31;

Vereffeningskredieten : 67.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 202002 2111 F;

Titel : TI_PLATEFORME 4;

Begunstigde : FPM's;

Basisallocatie: 01.01.31;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT