29 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Textielproductielijn

 
GRATIS UITTREKSEL

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 21 februari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De beroepskwalificatie van productiemedewerker Textielproductielijn, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

P. SMET

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Ph. MUYTERS

Bijlage. - Beroepskwalificatie van Productiemedewerker Textielproductielijn (m/v) (BK0016)

 1. GLOBAAL

  1. Titel

   productiemedewerker Textielproductielijn (m/v)

  2. Definitie

   het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen

  3. Niveau

   2

  4. Jaartal

   2013

 2. COMPETENTIES

  2.1 Opsomming competenties

  BASISACTIVITEITEN

  neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (Voeding Id 13069, Hout Id 12902, Chemie Id 32967, Printmedia Id 17516/12892, Textiel Id 12827)

  - neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over

  - raadpleegt de productieplanning

  - houdt zich aan productieorder en technische fiche

  controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,...) (Voeding Id 21981/17701/4645, Hout Id 21894/18152, Chemie Id 1786, Printmedia Id 16707/2190/18152, Textiel Id 12827/ 21960/23247)

  - onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen

  - gebruikt toestellen voor goederentransport

  - stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht

  - volgt informatie van beeldschermen op

  - gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure

  - houdt rekening met de interne codering

  - past hef- en tiltechnieken toe

  controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn (Voeding Id 17729/17940/2017, Hout Id 17924, Chemie Id 2006, Printmedia Id 1453/18027, Textiel Id 12827/21960/23247)

  - raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na

  - volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen

  - merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op

  - meldt problemen en veiligheidsrisico's aan de verantwoordelijke

  - legt de productie stil in noodgevallen

  start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies (Voeding Id 25644, Hout Id 15603, Chemie Id 1720, Printmedia Id 15851/21905, Textiel Id 438/17203)

  - houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

  - merkt afwijkingen, storingen op

  - start de machine(straat), -lijn op

  - voert grondstoffen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT