28 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd heeft tot voorwerp het bepalen van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in België voor de jaren 2011 en 2012 in de voorwaarden voorzien door artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

De sociale gesprekspartners hebben, binnen de termijn bepaald door de wet, geen interprofessioneel akkoord bereikt dat bedoelde marge vastlegt. Het overleg waarop de Regering de sociale gesprekspartners op 14 februari 2011 heeft uitgenodigd en waar door de Regering een bemiddelingsvoorstel inzake het vastleggen van een maximale marge van de loonkostenontwikkeling voor de periode 2011-2012 werd voorgelegd, heeft evenmin geleid tot een akkoord tussen de Regering en de sociale gesprekspartners over een maximale marge.

Uit de officiële verklaringen van een aantal van de sociale partners na het overleg met de Regering kan onweerlegbaar worden afgeleid dat een akkoord over het door de Regering voorgestelde bemiddelingsvoorstel met betrekking tot het vastleggen van de maximale marge, definitief onmogelijk is.

Overeenkomstig met wat de wet voorschrijft, stelt de Regering U bijgevolg voor om de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vast te leggen voor de twee jaren die zouden zijn gedekt door een interprofessioneel akkoord dat, onder andere, de marge bepaalt, te weten voor de jaren 2011 en 2012.

Overeenkomstig dezelfde wet, wordt U voorgesteld om de marge te bepalen op grond van de gegevens in het technische verslag over de beschikbare maximale marges voor de loonkostenontwikkeling, opgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven krachtens artikel 5 van de wet.

Op deze gronden, en meer bepaald op grond van de gemiddelde ontwikkeling van het nominale loon in de privé sector per effectief gepresteerd uur in de Referentielidstaten - Duitsland, Frankrijk, Nederland - zoals voormeld technisch verslag dit voorziet voor 2011 en 2012 en met de vastgestelde gemiddelde overschatting van de loonkostenevolutie in die landen, wordt U voorgesteld voor deze 2 jaren een maximale marge te bepalen van 0,3 % voor de loonkostenontwikkeling in België. Zoals in het ontwerp van akkoord voor 2011 en 2012 werd gesteld mag deze marge slechts aangewend worden met ingang van 1 januari 2012. Deze maximale marge komt bovenop de loonkostevolutie die het gevolg is van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT