7 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 46, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2005, 23 februari 2006, 3 mei 2007, 7 april 2009 en 2 februari 2010;

Gelet op de voorstellen van de Beheerscommissie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 15 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 mei 2011,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage A van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT