Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddeschalen, de weddencomplementen en hun toekenningsvoorwaarden., de 18 novembre 2002

Artikel 1. ß 1. In het tweede lid van het artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddeschalen, de weddencomplementen en hun toekenningsvoorwaarden wordt het jaarbedrag 309,00 EUR vanaf 1 januari 2002 vervangen door het bedrag 312,09 EUR.

ß 2. In het tweede lid van artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het jaarbedrag 515,05 EUR vanaf 1 juni 2002 vervangen door het bedrag 520,21 EUR.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 november 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,

R. DAEMS.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, ß 1, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 71 en 73;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT