Politiebesluit van de Minister-President met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, de 30 août 2021

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. "een mondmasker of elk ander alternatief in stof" : hiervoor wordt verwezen naar de definitie vermeld in artikel 1, 15°, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

 2. "huishouden" : hiervoor wordt verwezen naar de definitie vermeld in artikel 1, 6°, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020;

 3. "open terras" : een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden;

 4. "nachtwinkel" : iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m2 is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding "nachtwinkel " draagt.

 5. "besloten vergadering" : hiervoor wordt verwezen naar de definitie vermeld in artikel, 26°, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en naar artikel 15, § 1, van datzelfde besluit dat hiervoor de drempel bepaalt;

 6. "CERM" : hiervoor wordt verwezen naar de definitie vermeld in artikel 1, 18°, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020;

 7. "CIRM" : hiervoor wordt verwezen naar de definitie vermeld in artikel 1, 19°, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

  HOOFDSTUK 2. - Het dragen van een mondmasker en social distancing

  Art. 2. § 1. Het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 jaar :

  - in publiek toegankelijke lokalen bij bedrijven, overheidsinstellingen en verenigingen;

  - in publiek toegankelijke lokalen van inrichtingen die behoren tot de cultuur-, feest-, sport-, recreatie- of evenementensector;

  - in besloten vergaderingen zoals bedoeld in artikel 15, § 1, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, behalve als deze plaatsvinden op een plaats bewoond door een huishouden;

  - bij de activiteiten bedoeld in artikel 15, § 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 met minder dan 200 deelnemers;

  - bij de activiteiten bedoeld in artikel 15, § 2, tweede lid, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 met minder dan 400 deelnemers.

  De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing bij massa-evenementen en proef- en pilootprojecten zoals bedoeld in artikel 15, § 3, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

  § 2. Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, hoeven niet te voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.

  Art. 3. De regels inzake social distancing dienen nageleefd te worden :

 8. bij activiteiten uitgeoefend door bedrijven, overheidsinstellingen en verenigingen die goederen en diensten aanbieden aan consumenten;

 9. in publiek toegankelijke lokalen van inrichtingen die behoren tot de cultuur-, feest-, sport-, recreatie- of evenementensector;

 10. in besloten vergaderingen zoals bedoeld in artikel 15, § 1, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, behalve als deze plaatsvinden op een plaats bewoond door een huishouden;

 11. bij de activiteiten bedoeld in artikel 15, § 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 met minder dan 200 deelnemers;

 12. bij de activiteiten bedoeld in artikel 15, § 2, tweede lid, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 met minder dan 400 deelnemers.

  De bepalingen van dit artikel dienen eveneens te worden nageleefd door personen die buiten de inrichting wachten.

  De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing :

 13. bij massa-evenementen en proef- en pilootprojecten zoals bedoeld in artikel 15, § 3, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020;

 14. voor bezoekers en deelnemers onderling wanneer deze onthaald worden door een groep van hoogstens acht personen, kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar niet inbegrepen.

  HOOFDSTUK 3. - HORECA

  Art. 4. § 1. Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten kunnen afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 1u00.

  § 2. Onverminderd de geldende protocollen en artikel 6, § 1, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 dienen bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten minstens de volgende regels te worden nageleefd :

 15. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij op het open terras voor zover de gezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;

 16. er zijn maximaal acht personen per tafel toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend : een huishouden mag samen de tafel delen, ongeacht de omvang van het huishouden;

 17. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

 18. elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten onder voorbehoud van de bepalingen onder 5° en 6° en behalve voor het beoefenen van cafésporten en kansspelen;

 19. buffetten zijn toegestaan;

 20. bediening aan de bar is niet toegestaan, behalve in eenmanszaken;

 21. de openingsuren zijn beperkt tot de tijdspanne tussen 5u00 en 1u00;

 22. indien het een open terras betreft, is minstens één volledige zijde van het terras te allen tijde geopend en dient zo voorzien te worden in voldoende ventilatie;

 23. tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau niet meer bedragen dan 80 decibel.

  Onverminderd de toepasbare protocollen en artikel 6, § 2, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 geldt punt 7° eveneens bij de professionele uitoefening van horeca-activiteiten tijdens de evenementen bedoeld in artikel 15, § 2, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020;

  De bepalingen van het voorliggende besluit gelden niet voor horeca-activiteiten in het geval van :

  - dienstverlening aan huis,

  - massa-evenementen en proef- en pilootprojecten zoals bedoeld in artikel 15, § 3, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, behoudens punt 7°,

  - Besloten vergaderingen die plaatsvinden op een plaats bewoond door een huishouden.

  § 3. Dansfeesten zijn niet toegestaan, behalve bij :

  - massa-evenementen en proef- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT