Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven van Brussel., van 14 oktober 1999

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het artikel 64, ß 1, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven van Brussel, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 oktober 1983 is door het volgende artikel gewijzigd :

" Art 64. ß 1. Het vaarrecht voor een geladen binnenvaartuig wordt bepaald op 0,01 BEF (0,0002478 EURO) per ton van 1 000 kg lading en per kilometer. Fracties van ÈÈn ton die niet groter zijn dan 500 kg worden niet aangerekend bij de berekening van die rechten. Die welke groter zijn dan 500 kg worden naar boven op ÈÈn ton afgerond. Het minimum recht, ongeacht de aard van het vaartuig, wordt op 150 BEF (3,7184 EURO) vastgesteld. "

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 3. De Minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 oktober 1999.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

J. SIMONET

De Minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,

J. CHABERT

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het artikel 39 van de Grondwet,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988,

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten,

Gelet op de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT