12 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikelen 54, § 1 en § 2, 55, § 1, en 56, § 1 en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, op artikel 19, 9°;

Gelet op het voorstel van indeling voorgelegd door de Directeur van de Nationale Plantentuin van België, op 23 juni 2010,

Besluiten :

Artikel 1. In uitvoering van artikelen 54, § 1 en § 2, 55, § 1, en 56, § 1 en § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, worden de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel ingedeeld, overeenkomstig de tabel gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2008.

Art. 3. De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2011.

D. REYNDERS

Mevr. S. LARUELLE

Bijlage

Agents scientifiques statutaires du Jardin botanique national de Belgique

Statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België

Groupes d'activités I : Recherche scientifique et développement expérimental

Activiteitengroep I : Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling

NomNaamPrénomVoornaamRôle linguistique -TaalrolTitreTitelDe BlockPetraNPremier assistant/Eerstaanwezend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT