Nationale Plantentuin van België. - Te begeven betrekking Een betrekking van attaché of assistent is te begeven bij de Nationale Plantentuin van België te Meise. Deze betrekking zal worden toegekend a

Nationale Plantentuin van België. - Te begeven betrekking

Een betrekking van attaché of assistent is te begeven bij de Nationale Plantentuin van België te Meise. Deze betrekking zal worden toegekend aan een kandidaat die kan ingeschreven worden op de Franse taalrol.

De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen :

- Belg zijn of burger van de Europese Unie;

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;

- aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;

- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

De speciale wetenschappelijke geschiktheid voor de te begeven betrekking werd als volgt vastgesteld :

- diploma : licentiaat of doctoraat in de biologische wetenschappen (groep plantkunde of gelijkwaardige benaming), of bio-ingenieur;

- ervaring hebben in floristisch terreinwerk (flora-inventarisatie met behulp van streeplijsten);

- een uitstekende kennis hebben van de Belgische flora en van de plantenaardrijkskunde van België;

- ervaring hebben met plantensystematiek, vooral van de vaatplanten, en vertrouwd zijn met de moleculaire inbreng (APG-benadering van de angiospermen);

- goed vertrouwd zijn met de morfologische terminologie van vaatplanten;

- kunnen werken met de gangbare bureau-informaticasystemen (tekstverwerking, rekenblad, gegevensbanken, internet,...).

Ervaringen, bekwaamheden en attitudes die tot aanbeveling strekken :

- ervaring hebben met het schrijven van wetenschappelijke publicaties, vooral met betrekking tot floristiek en systematiek van vaatplanten en/of fytogeografie;

- ervaring met het schrijven van korte nota's naar aanleiding van bijzondere vondsten e.d.;

- ervaring met het werven van fondsen voor projectonderzoek en met inspelen op onderzoeksoproepen;

- een actieve talenkennis; bereid zijn te werken in meertalig teamverband;

- ervaring met veldwerk, floristisch inventarisatiewerk, het maken van streeplijsten, het schrijven van flora's;

- bereidheid om tijdens het vegetatieseizoen veldwerk te verrichten (streeplijsten, inzamelen herbariummateriaal van kritische of moeilijk te identificeren soorten);

- bereid zijn incidenteel buiten de gewone werktijden te presteren (contacten met niet-professionele organisaties en amateursverenigingen);

- in staat zijn topografische kaarten te gebruiken en ecologisch te interpreteren;

- in het bezit zijn van een rijbewijs type B;

- bereidheid tot het aanleren van meer specifieke digitalisering- en verwerkingsprogramma's (cartografie, GIS) en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT