8 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen,

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 1, 3°, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 4, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, inzonderheid op artikel 19, 9°;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid,

Besluiten :

Artikel 1. Worden aangewezen binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België als :

  1. voorzitter : Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT