13 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de tweede prioritaire groep in 2011

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 19, vervangen bij het decreet van 20 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, artikel 4, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 en 18 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010 en artikel 3, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 april 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op het positief advies van het Raadgevend Comité van het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap van 10 mei 2011;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dringend de voorrangsregeling voor toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget in 2011 moet worden vastgesteld opdat de gerechtigden binnen een redelijke termijn het persoonlijke-assistentiebudget zouden kunnen ontvangen;

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

 1. agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

 2. PAB : persoonlijke-assistentiebudget.

  Art. 2. Binnen de middelen die ter beschikking staan, kent het agentschap in 2011 bij voorrang een PAB toe :

 3. aan de personen met een handicap die aan de volgende voorwaarden voldoen :

  1. ze behoren tot een gezin met verschillende PAB-aanvragen van wie geen van de aanvragers al een PAB toegekend gekregen heeft;

  2. ze hebben de aanvragen voor een PAB ingediend voor 1 januari 2011;

  3. ze hebben de verslagen houdende de gegevens, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, ingediend voor 1 april 2011;

  4. de som van de ernstcategorieën die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT