Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar., de 17 mai 2002

Artikel 1. Artikel 35, 3, 2, van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar wordt vervangen door volgende bepaling :

"De aangestelde voor de inning is slechts verplicht terug te geven op het bedrag voorzien in de besluiten houdende vaststelling van de vervoerprijzen voor reizigers op de vervoersnetten."

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Chteauneuf-de-Grasse, 17 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Mevr. I. DURANT.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1875 op de tramwegen, gewijzigd bij de wet van 15 augustus 1897 inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van het personenvervoer per tram, premetro, metro autobus en autocar gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 augustus 1977, 18 februari 1981, 15...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT