25 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie

De Minister van Werk en Informatisering van de Staat,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 december 1990, 15 maart 1993 en 17 maart 1995, op artikel 6bis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969 en 13 mei 1999, op artikel 12, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 maart 1995, 10 april 1995, 13 mei 1999 en 22 december 2000, op artikel 20, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 15 maart 1993, 22 juli 1993, 14 september 1994 en 22 december 2000, op de artikelen 24 tot en met 26, op artikel 33ter, ß2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2000, op artikel 48quater en op artikel 94, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 september 1994, 31 maart 1995 en 22 december 2000; op artikel 48, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 juni 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 14, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2000, op artikel 24, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 1993, 14 september 1994 en 17 maart 1995, op artikel 60, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 25 april 1980, 19 september 1990, 18 november 1991, 14 september 1994, 17 maart 1995, 10 april 1995, 2 juni 1998 en 20 april 1999;

Gelet op het Besluit van de Regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, inzonderheid op artikel 6, ß5;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2, ß 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 oktober 1999 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT