Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw., de 19 avril 2002

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 december 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de rubriek " II. NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE ", wordt vervangen door de volgende rubriek :

" II. NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE

1 van de 4 betrekkingen van industrieel ingenieur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 C;

2 van de 8 betrekkingen van gespecialiseerd hoofdtechnicus der vorsing of van hoofdonderhoudstechnicus worden bezoldigd in de weddeschaal 28 N;

2 van de 9 betrekkingen van hoofdtechnicus der vorsing worden bezoldigd in de weddeschaal 22 B. "

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 19 april 2002.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

Aanhef

De Minister belast met Landbouw,

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 19...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT