Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau., de 13 mai 2002

Artikel 1. De bepalingen inzake e.a. boekhouder, klerk, beambte en geschoold arbeider, opgenomen in artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, worden vervangen door de hierna vermelde bepalingen:

  1. Administratief personeel :

1 van de 2 betrekkingen van e.a. boekhouder wordt bezoldigd in de weddeschaal 28 D;

11 van de 52 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 F;

15 van de 52 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 H;

5 van de 52 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 I;

2 van de 5 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 C;

1 van de 5 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 D;

1 van de 5 betrekkingen van beambte kan bezoldigd worden in de weddeschaal 42 E;

de betrekking van geschoold arbeider wordt bezoldigd in de weddeschaal 42 E;

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999.

Brussel, 13 mei 2002.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

Aanhef

De Minister belast met Landbouw,

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT