Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering., de 15 décembre 1998

Artikel 1. ß 1. De personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wordt als volgt vastgesteld :

 1. Centrale diensten :

  Niveau 1.

  Administrateur-generaal 1

  Adviseur-generaal 1

  Adviseur 4

  Adjunct-adviseur 2

  Niveau 2 +.

  Programmeringsanalist 2

  Programmeur 3

  Eerstaanwezend directiesecretaris 1

  Directiesecretaris |

  Niveau 2.

  Bestuurschef 2

  Bestuursassistent 2

  Niveau 3.

  Klerk 6

 2. Buitendiensten :

  Niveau 1.

  Adviseur 2

  Adjunct-adviseur 6

  Niveau 2.

  Bestuurschef 11

  Bestuursassistent 28

  Niveau 3.

  Klerk 18

  ß 2. De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan :

 3. Centrale dienst :

  Vertaler-revisor of 1

  vertaler-directeur (VL)*

  Hoofdoperator-mechanograaf | 2

  Operator-mechanograaf |

 4. Buitendiensten :

  Bestuurschef 3

  Hoofdoperator-mechanograaf | 1

  Operator-mechanograaf |

  In de hierna vermelde betrekking van ß 1 kan slechts worden voorzien wanneer de betrekking aangeduid met een asterisk uit het eerste lid is afgeschaft :

  Centrale dienst :

  Adjunct-adviseur 1

  Art. 2. Het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 15 december 1998.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Sociale Zaken,

  Mevr. M. DE GALAN

  Aanhef

  ALBERT II, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, ß 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

  Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoˆrdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid artikel 78bis ingevoegd bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

  Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

  Gelet op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT