Personeel - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2023, wordt mevrouw Isabelle PIETERS, rijksambtenaar bij federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van Attaché

Personeel - OntslagBij koninklijk besluit van 26 oktober 2023, wordt mevrouw Isabelle PIETERS, rijksambtenaar bij federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 november 2023.Overeenkomstig de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT