Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt mevrouw Laura TAMINAU, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de klasse A1 met de titel van attaché

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt mevrouw Laura TAMINAU, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 14 juni 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT