Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2023, wordt mevrouw Hilde MEESTERS

Personeel. - InrustestellingBij koninklijk besluit van 23 oktober 2023, wordt mevrouw Hilde MEESTERS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 november 2023.Mevrouw Hilde MEESTERS mag haar pensioenaanspraken doen gelden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT