Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2023, wordt de mevrouw Sandra PUTZU, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 22 juni 2023, wordt de mevrouw Sandra PUTZU, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met ingang van 1 maart 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT