Personeel. - bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022 wordt de heer Frank DEHASQUE, attaché klasse A2

Personeel. - bevordering

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022 wordt de heer Frank DEHASQUE, attaché klasse A2, met ingang van 1 april 2022 bevorderd tot de hogere klasse A3 met als titel adviseur.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT