Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Françoise MULLER

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt mevrouw Françoise MULLER, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1st februari 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT