Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, wordt de heer Pierre DELANDSHEERE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, wordt de heer Pierre DELANDSHEERE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT