Personeel Aanstelling van een titularis van een staffunctie -1 Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt de heer Christof Van den Bergh

Personeel

Aanstelling van een titularis van een staffunctie -1

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021 wordt de heer Christof Van den Bergh, met ingang van 1 november 2021 en voor een periode van 6 jaar, aangewezen als titularis van de staffunctie -1 "stafdirecteur Ondersteunende Diensten", bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, bezoldigd volgens de klasse 4.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT