Personeel

AuteurRuth Boel
Pages205-219

Page 205

1. Waarom moet u uw personeelsadministratie goed opvolgen?

Uw personeel is het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Als u uw personeelsadministratie niet goed opvolgt, zullen de werknemers hun loon of hun papieren niet op tijd ontvangen, enz.. En dat zorgt voor onvrede bij het personeel.

Personeel blijft trouw aan uw bedrijf zolang het zich goed voelt. Zij doen moeite voor uw bedrijf en zij verwachten uiteraard dat u de moeite doet om hun administratie in orde te houden. U kan uw personeel verliezen door een wanordelijke administratie.

Het is dus van groot belang om alle documenten die met uw personeel te maken hebben op een ordelijke, efficiënte manier op te bergen.

Ook bij een controle door de arbeidsinspectie komt u veel beter over als werkgever als al uw documenten en lijsten perfect in orde zijn. De inspecteur zal u veel sneller vertrouwen.

Als u snel zenuwachtig wordt, omdat u niet in orde bent met uw personeelsadministratie bij een onverwacht bezoek van een arbeidsinspecteur, dan zal hij dat snel aanvoelen en denken dat u iets probeert te verbergen. Hij zal u dan niet zo snel vrijuit laten gaan, hij zal rustig de tijd nemen om alles tot op het bot uit te zoeken. Dit zorgt voor enorm veel tijdverlies, wantrouwen en stress.

Page 206

2. Welke administratie moet u opvolgen voor het personeel?

Wettelijk gezien, bent u verplicht om verschillende documenten van uw personeel te bewaren : een exemplaar van het arbeidscontract, kopies van de loonbrieven, de ziektebriefjes van uw personeel, aanvragen voor klein verlet, de verlofregeling, enz.

Alles wat met het personeel te maken heeft, moet u gedurende 5 jaar bewaren. U zal dus ook een gedeelte van uw archief moeten reserveren voor de documenten van het personeel.

3. Wanneer houdt u de personeels Wanneer houdt u de personeels-administratie bij?

Bij de aanwerving van personeel, wordt een arbeidscontract opgemaakt. Op dat moment start u met de personeelsadministratie.

De lonen worden maandelijks betaald, soms wordt er met voorschotten gewerkt. Dus minstens 1 maal per maand bent u bezig met de personeelsadministratie.

Het sociale secretariaat kan hierin een belangrijke rol spelen. Als zij hun werk goed doen, zullen zij u waarschuwen wanneer u vergeten bent de lonen door te geven, enz.

Als iemand van het personeel uw bedrijf verlaat, bent u weer verplicht een aantal zaken in orde te brengen.

Het is dus moeilijk om hiervoor een vast tijdstip te voorzien.

Page 207

4. Hoe gaat u te werk? Hoe gaat u te werk?

Vraag, vóór u met personeel start, aan uw boekhouder of u zich wel personeel kan veroorloven. De kosten voor personeel houden immers niet op met het betalen van een brutoloon.

Op dat brutoloon moet u immers nog patronale RSZ betalen; in sommige sectoren moet u een vergoeding aan uw personeel betalen voor hun verplaatsingen van en naar het werk, u moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, aansluiten bij een arbeidsgeneeskundige dienst, enz. Meer hierover vindt u in het hoofdstuk “Opstart van een bedrijf”.

A Starten met personeel

Informeer goed naar de totale loonkost van personeel. U moet uw werknemers immers soms ook betalen voor uren die zij niet presteren. Denk aan feestdagen, ziekte, klein verlet, vakantie, arbeidsongeval, enz. De wet verplicht u ook om elk jaar dubbel vakantiegeld te betalen.

Vraag aan uw sociaal secretariaat om een totale loonkost per jaar te berekenen. Op de site van enkele sociale secretariaten kan u de loonkost zelf berekenen.

U bent verplicht om een bepaald minimum loon te betalen aan uw personeel. Naargelang onder welk paritair comité uw bedrijf valt, zijn dit andere bedragen.

Het totale aantal prestatiedagen per jaar berekent u als volgt :

365 dagen per jaar

- 104 dagen weekend

- 20 dagen vakantie

- 10 feestdagen

- 5 dagen gemiddelde afwezigheid per jaar voor ziekte, klein verlet, enz.

- 5 ADV-dagen (in sommige bedrijven verplicht te geven)

____________________________

221 dagen dat uw werknemer prestaties verricht.

Page 208

Wat kost een bediende?

Bruto maandloon X 12 maanden

24.000 EUR

13e maand

+ 2.000 EUR

26.000 EUR

RSZ werkgever

+/- 35 %

______________

35.100 EUR

Dubbel en aanvullend vakantiegeld = 92 % van maandloon

+ 1.840 EUR

Jaarloonkost

_______________

36.940 EUR

Per sector of aantal werknemers kan het RSZ-percentage van de werkgever nog verschillen, bv. de bouw, horeca en schoonmaak zijn duurder.

Voor een bediende betaalt de werkgever het loon gewoon door tijdens de vakantiedagen (enkel vakantiegeld) en ten laatste einde juni betaalt de werkgever het extra vakantiegeld (= dubbel en aanvullend vakantiegeld).

Wat kost een arbeider?

Bruto uurloon 12 EUR

Aantal uren/week

x 40

Gemiddeld aantal weken per maand

x 4,3333

_____________

Bruto maandloon

2.080 EUR

Bruto jaarloon (maandloon X 12 maanden)

24.960 EUR

13e maand

+ 2.080 EUR

______________

27.040 EUR

X 108% (basis voor berekening RSZ)

29.203 EUR

RSZ werkgever

Inclusief enkel, dubbel en aanvullend vakantiegeld

+/- 50 %

______________

Jaarloonkost

43.805 EUR

Voor arbeiders betaalt u elke maand 6 % patronale RSZ voor het vakantiegeld en in maart 10,27 % (op 108 % van het bruto jaarloon van het voorgaande jaar) extra RSZ voor het vakantiegeld. Deze RSZ wordt steeds berekend op 108 % van het bruto loon.

Bij arbeiders wordt het vakantiegeld betaald door de sociale zekerheid, bv. RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) of Congemetal (voor bedrijven uit de metaalsector).

Page 209

Als u nu de loonkost per jaar heeft, deelt u die door het aantal gepresteerde dagen en dan door het aantal werkuren per dag en u heeft een totale kost per uur.


Voorbeeld bediende :
36.940 EUR
: 221 prestatiedagen
167,16 EUR/dag
: 7,6 uren/dag
21,99 EUR/uur
Voorbeeld arbeider :
43.805 EUR
: 221 prestatiedagen
198,21 EUR/dag
: 7,6 uren/dag
26,08 EUR/uur

Deze kost is een pure loonkost. De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT