Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag uit zijn functies van directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restit

Personeel. - Pensionering

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag uit zijn functies van directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verleend aan de heer Delvaux, Francis, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT