Besluit 2002/nr. 147 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de partnerschapsovereenkomsten afgesloten tussen het Brussels Franstalig Instituut voor Beroepsopleiding en de organismen voor socio-professionele inschakeling, genomen ter uitvoering van artikel 4 § 2 van het decreet van de Franse ..., de 12 décembre 2002

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :

- Het College : het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

- De Minister : het Lid van het College, bevoegd voor Beroepsomscholing en Bijscholing;

- Het decreet : het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning van organismen voor socio-professionele inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling;

- De Adviescommissie : de Adviescommissie voor tewerkstelling, opleiding en onderwijs, opgericht door artikel 28 van het decreet van 17 maart 1994 van de Franse Gemeenschapscommissie, houdende oprichting van het Brussels Franstalig Instituut voor Beroepsopleiding;

- Het Instituut : het Brussels Franstalig Instituut voor Beroepsopleiding, opgericht door het decreet van 17 maart 1994 van de Franse Gemeenschapscommissie;

- Het Beheerscomité : het Beheerscomité van het Brussels Franstalig Instituut voor Beroepsopleiding;

- De organismen voor socio-professionele inschakeling : de organismen die erkend zijn door het decreet van 27 april 1995 en de organismen bedoeld in artikel 13, § 1, tweede lid, van voormeld decreet.

Art. 3. Teneinde de acties te bevorderen die bedoeld worden in artikel 4 § 2 van het decreet, wordt het Instituut ermee belast met de organismen voor socio-professionele inschakeling partnerschapsovereenkomsten af te sluiten waarin de uit te voeren operaties en hun uitvoeringsmodaliteiten worden bepaald. Deze overeenkomsten worden afgesloten in uitvoering van de opleidingsprogramma's of de bestekken van de plaatselijke opdrachten en de opleidingsateliers door tewerkstelling.

De programma's en de bestekken worden op voordracht van het Instituut door het College goedgekeurd, nadat het advies werd ingewonnen van achtereenvolgens de Adviescommissie en het Beheerscomité.

Zij dienen in elk geval de volgende informatie te vermelden :

- de aard van de te bevorderen acties;

- de operationele doelstellingen die eraan worden toegewezen;

- de selectiecriteria van de acties;

- de modaliteiten betreffende het partnerschap tussen het Instituut en de organismen voor socio-professionele inschakeling;

- de modaliteiten inzake de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT