Personeel. - Overplaatsing via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 wordt de heer Frank Van Thournout (Nederlandse taalrol), adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken,

Personeel. - Overplaatsing via mobiliteit

Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 wordt de heer Frank Van Thournout (Nederlandse taalrol), adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 1 januari 2002, via vrijwillige mobiliteit in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 wordt Mevr. Els...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT