27 MEI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een plaatselijke overheid, een autonoom bedrijf of een openbare huisvestingsmaatschappij

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 18 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op basisallocatie 31.09 van programma 12 van afdeling 16;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen;

Gelet op de artikelen 55 tot 58 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 mei 2009;

Overwegende dat het overkoepelend beleidsplan nr. 3 "sociale insluiting" over bijkomende investeringen beschikt die gebruikt moeten worden voor de inschakeling van het beschikbare bestand dat dan op de huurmarkt moet worden geplaatst;

Overwegende dat het overkoepelend beleidsplan nr. 3 "sociale insluiting" daartoe voorziet dat het Gewest tussenbeide zal komen om de huur op lange termijn van onbewoonde gebouwen door een vastgoedbeheerder mogelijk te maken;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :

 1. huurtegemoetkoming : de overname van een deel van de huur en een deel van de kostprijs van de werkzaamheden in een onbewoonde woning die in beheer moet worden genomen;

 2. vastgoedbeheerder : een lokale overheid, een autonoom bedrijf of een openbare huisvestingsmaatschappij;

 3. bestuur : het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie;

 4. de gezondmaking van de woning : de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in de woning die in beheer dient te worden genomen om te voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen.

  Art. 2. § 1. Er wordt ten laste van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2009, programma 16.12, basisallocatie 31.09, een bedrag van 500.000 euro vastgelegd voor de uitvoering van dit besluit.

  § 2. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten neemt het Gewest in de vorm van een subsidie het verschil over tussen het bedrag van de huur die betaald moet worden aan de houder van zakelijke rechten door een vastgoedbeheerder die een onbewoonde woning in beheer neemt, welk bedrag in voorkomend geval vermeerderd wordt met de gedeeltelijke terugbetaling van de kostprijs van de werken voor de gezondmaking van de woning en het bedrag van de huur die betaald moet worden door de bewoner ervan rekening houdend met diens inkomsten.

  Het maximumbedrag van de subsidie wordt bepaald rekening houdend met :

  - de inkomsten van de huurders;

  - het bedrag van de werken uitgevoerd in de woning die in beheer moet worden genomen;

  - de gebieden waarin de woningen gelegen zijn :

  1. de bevoorrechte initiatiefgebieden;

 5. 2° de woonkernen;

  1. het grondgebied van de gemeenten die als gebieden met een hoge vastgoeddruk bekend staan, waar de gemiddelde prijs van de gewone woonhuizen op grond van de recentste statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek met 35 tot 50 % de gemiddelde prijs overstijgt van dezelfde huizen, berekend op het gewestelijke grondgebied; de lijst van de gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld door de Maatschappij om in werking te treden op 1 januari van het daarop volgende jaar;

  2. het grondgebied van de gemeenten die als gebieden met een zeer hoge vastgoeddruk bekend staan, waar de gemiddelde prijs van de gewone woonhuizen op grond van de recentste statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek met 35 tot 50 % de gemiddelde prijs overstijgt van dezelfde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT