Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen., de 7 avril 1995

Artikel 1. In artikel 30bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, ingevoegd bij de wet van 12 juli 1972 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 1 van 26 maart 1981, nr. 34 van 30 maart 1982 en nr. 416 van 16 juli 1986 en bij de wet van 26 juni 1992 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in het derde lid, 3°, worden de woorden "Hij bepaalt de sancties op het overtreden van de in het vorige lid gestelde verplichting; ze mogen niet meer worden uitgesproken van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de aangiftetermijn is verstreken", geschrapt;

  2. een vierde en een vijfde lid worden toegevoegd, luidend als volgt :

"De koning bepaalt de sancties op het overtreden van de in het vorige lid, 3°, gestelde verplichting; ze mogen niet meer worden uitgesproken na verloop van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de aangiftetermijn is verstreken.

De Rijksdienst voor pensioenen kan, overeenkomstig de door de Koning te bepalen modaliteiten, geheel of gedeeltelijk afzien van de in het vorige lid bedoelde sancties."

Art. 2. Artikel 152, § 1, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, gewijzigd door de wet van 30 december 1992, wordt als volgt aangevuld :

"De toepassing van de sancties voorzien in artikel 30bis, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 72 heeft geen weerslag op het recht op bijzondere bijslag."

Art. 3. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993.

Brussel, 16 maart 1995.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT