31 MAART 2011. - Decreet betreffende het bestuur in de uitvoering van de overheidsmandaten binnen de overheidsinstellingen en binnen de van de overheid afgeleide entiteiten

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Wijziging van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

Artikel 1. § 1. In artikel 1 van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, wordt punt 4 vervangen als volgt :

4. de overheidsbestuurder : elke persoon of zijn plaatsvervanger :

a) die cumulatief :

- zitting houdt binnen het orgaan belast met het beheer van een overheidsinstelling;

- benoemd werd door de Regering of door het Parlement of op voorstel van deze, overeenkomstig het decreet of het besluit tot oprichting van die overheidsinstelling, haar statuten of de rechten van de Regering in het aandeelhouderschap, of die benoemd werd binnen het beheersorgaan van een overheidsinstelling door toedoen van de Franse Gemeenschap, van een orgaan dat ervan afhangt, van een provincie of van een gemeente;

b) en die geen bestuurder van rechtswege is van het beheersorgaan van een overheidsinstelling.

§ 2. In hetzelfde artikel 1 worden de punten 4bis, 4ter en 4quater ingevoegd, luidend als volgt :

4bis. "de overheidsbeheerder" : elke andere persoon dan de overheidsbestuurder, die belast is met het dagelijks beheer of die handelt binnen het orgaan belast met het dagelijks beheer van de overheidsinstelling.

4ter. "het beheersorgaan" : de raad van bestuur van de overheidsinstelling of, bij gebreke hieraan, elk ander orgaan, ongeacht de benaming, dat over alle bevoegdheden beschikt die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht of het maatschappelijk doel van de overheidsinstelling;

4quater. "9° de waarnemer : elke persoon die, zonder bestuurder te zijn, door de Regering wordt aangesteld om de organen van de vennootschap zonder stemgerechtigd te zijn, bij te wonen en die toegang heeft tot de stukken. »

Art. 2. In artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet, wordt het volgende lid ingevoegd tussen het eerste en tweede lid :

Indien, met toepassing van de bepalingen van het eerste lid, één van deze politieke groepen niet over een overheidsbestuurder binnen het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT