3 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 83, van 18 maart 2011, 2e editie, moet op bladzijden 16995 en 16996, in artikel 1, in plaats van de woorden « de heer C. Tricot, afdelingshoofd, effectief lid; », de woorden « de heer C. Tricot, departementshoofd a.i., effectief lid; » en in plaats van de woorden « Mevr. J...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT