3 OKTOBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 96, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 betreffende de eerste betrekkingen die toe te kennen zijn binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Hoog Overlegcomité van Sector XVII, gegeven op 27 juni 2002;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 3 oktober 2002,

Besluit :

Artikel 1. De personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap wordt als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

(1) Het totaal aantal betrekkingen als directeur, eerste gegradueerde, eerste assistent, eerste adjunct mag niet groter zijn dan 2.

(2) Het totaal aantal betrekkingen als gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde van de categorie « administratief », kwalificatiegroep 1, en adjunct of eerstaanwezend adjunct van de categorie « administratief », kwalificatiegroep 1, mag niet groter zijn dan 6.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT