28 MEI 2009. - Besluit 2009/620 van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling, bij wijze van overgangsmaatregel tot 30 september 2010, van de programmatie voor rustoorden

Het College,

Gelet op het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden;

Gelet op het advies van de afdeling « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;

Gelet op het advies 45.920/4 van de Raad van State, gegeven op 23 februari, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat in een protocolakkoord dat werd afgesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, een moratorium werd vastgesteld van het aantal plaatsen in rustoorden die mogen worden goedgekeurd door de Gemeenschappen en de Gewesten tot 30 september 2010;

Op voorstel van de Minister, Lid van het College bevoegd voor de Sociale Actie en het Gezin,

Artikel 1. Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT