Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa op 17 februari 2005, de 16 novembre 2021

Art. 1.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de term :

 1. " investeerder " :

  1. de " onderdanen ", met andere woorden elk natuurlijk persoon die volgens de wetgeving van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg of de Democratische Republiek Congo beschouwd wordt als een onderdaan van respectievelijk het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg dan wel de Democratische Republiek Congo en die investeringen doet op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij;

  2. de " vennootschappen ", met andere woorden elke rechtspersoon die wordt opgericht in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg of de Democratische Republiek Congo en die daadwerkelijk een handelsactiviteit uitoefent en zijn maatschappelijke zetel heeft op het grondgebied van respectievelijk het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg dan wel de Democratische Republiek Congo en die investeringen doet op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij.

 2. " investeringen " : gelijk welk vermogensbestanddeel en elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng in speciën, natura of diensten, die wordt geïnvesteerd of geherinvesteerd in welke economische sector ook.

  Als investeringen in de zin van deze Overeenkomst gelden namelijk, maar niet uitsluitend :

  1. roerende en onroerende goederen evenals alle andere zakelijke rechten als hypotheken, voorrechten, panden, vruchtgebruik en gelijkaardige rechten;

  2. aandelen, winstbewijzen en elke andere vorm van deelneming, zelfs minoritair of onrechtstreeks, in het kapitaal van vennootschappen die zijn opgericht op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen;

  3. obligaties, vorderingen en rechten op enige prestatie met economische waarde;

  4. auteursrechten, rechten van industriële eigendom, technische procédés, handelsnamen en goodwill;

  5. krachtens het publiekrecht of een overeenkomst verleende concessies, met name concessies voor de prospectie, de ontginning, de winning of de exploitatie van natuurlijke rijkdommen.

  Veranderingen in de rechtsvorm waarin activa en kapitalen zijn geïnvesteerd of geherinvesteerd brengen hun omschrijving als " investering " als bedoeld in deze Overeenkomst niet in het gedrang.

 3. " inkomsten " : de opbrengsten uit een investering en met name doch niet uitsluitend, winsten, interesten, kapitaalaangroei, dividenden, royalty's of vergoedingen.

 4. " grondgebied " :

  1. het grondgebied van het Koninkrijk België, het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg evenals de maritieme gebieden, dit wil zeggen de gebieden op en onder zee die zich voorbij de territoriale wateren van de betreffende Staat uitstrekken en waarin deze overeenkomstig het internationaal recht, soevereine rechten en rechtsmacht uitoefent met het oog op de opsporing, de winning en het behoud van de natuurlijke rijkdommen;

  2. het grondgebied van de Democratische Republiek Congo evenals de aangehouden aan het maritieme grondgebied grenzende delen, met inbegrip van de oceaanbodem of de ondergrond daarvan, van de Democratische Republiek Congo en waarop de Democratische Republiek Congo overeenkomstig het internationaal recht soevereine rechten en rechtsmacht uitoefent.

 5. " milieuwetgeving " : de in de Overeenkomstsluitende Partijen van toepassing zijnde wetten en regelgevende bepalingen of elke hierin vervatte bepaling, die voornamelijk verband houden met milieubescherming of het voorkomen van elk gevaar voor het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten middels :

  1. het voorkomen, verminderen of controleren van lozingen of emissies van verontreinigende stoffen of voor het milieu schadelijke producten;

  2. het controleren van voor het milieu gevaarlijke of toxische chemische producten, stoffen, materialen en afvalstoffen en het verspreiden van informatie daaromtrent;

  3. het beschermen en instandhouden van in het wild levende dier- en plantensoorten, met inbegrip van met uitroeiing bedreigde soorten, hun habitat en de speciaal beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen.

 6. " arbeidswetgeving " : de in de Overeenkomstsluitende Partijen van toepassing zijnde wetten en regelgevende bepalingen of elke hierin vervatte bepaling die rechtstreeks verband houden met de hierna opgesomde universeel erkende rechten van de werknemers :

  1. het recht op vereniging;

  2. het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen;

  3. het verbod op gelijk welke vorm van gedwongen of verplichte arbeid;

  4. een minimumleeftijd voor toelating van kinderen tot arbeid;

  5. aanvaardbare arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het minimumloon en de arbeidsduur, alsmede met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

  Art. 2. Bevordering en toelating van de investeringen

 7. Elke Overeenkomstsluitende Partij dient investeringen op haar grondgebied door de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij aan te moedigen en gunstige voorwaarden te scheppen en deze investeringen in overeenstemming met haar wetten en voorschriften toe te laten.

 8. Om de wederzijdse stroom investeringen aan te moedigen dient elke Overeenkomstsluitende Partij een inspanning te leveren om de andere Overeenkomstsluitende Partij, op vraag van de ene dan wel de andere Overeenkomstsluitende Partij, te informeren over de investeringsmogelijkheden op haar grondgebied.

 9. Elke Overeenkomstsluitende Partij staat met name het sluiten en uitvoeren toe van licentiecontracten en van overeenkomsten voor commerciële, administratieve of technische bijstand, voor zover deze activiteiten verband houden met de investeringen.

 10. De binnenkomst, het verblijf en het werk van personeel dat in het kader van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT