Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950. - Toetreding van de Salomonseilanden, de 26 janvier 2023

Artikel M.

Op 26 januari 2023, werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België het toetredingsinstrument van de Salomonseilanden betreffende voornoemde Overeenkomst, waarvan de Belgische Regering depositaris is, neergelegd.

Overeenkomstig artikel XVIII, paragraaf c, zijn de Overeenkomst en haar Bijlage voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT