Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 05 en 06 van organisatieafdelingen 10, 14 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008. (Vertaling)., de 18 février 2008

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 283 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 283 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 14 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Art. 2. Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 150 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 50 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Art. 3. Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 92 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 50 naar programma 06 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 4. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01, 03, 05 en 06 van organisatieafdelingen 10, 14 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend euro)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet

NGK

OA 10 12.12.03 1 753 + 150 1 903

OA 50 12.03.05 1 937 - 92 1 845

OA 50 12.04.05 3 013 - 150 2 863

OA 50 12.12.06 1 137 + 92 1 229

(in duizend euro)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet

GK

VK OK VK OK VK OK

OA 10 12.15.03 1 030 5 239 + 283 + 283 1 313 5 522

OA 14 43.10.01 2 117 3 000 - 283 - 283 1 834 2 717

Art. 5. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 6. De Minister van Begroting, FinanciÎn en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 februari 2008.

R. DEMOTTE

M. DAERDEN

Ph. COURARD.

Aanhef

De Minister-President,

De Minister van Begroting, FinanciÎn, en Uitrusting,

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,

Gelet op de wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT