10 SEPTEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort

De Minister van Wetenschappelijk onderzoek,

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op de artikelen 3 en 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot vaststelling van het niveau en de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002;

Gelet op de ministeriële beslissing van 10 januari 1967 houdende goedkeuring van de organogrammen van de wetenschappelijke instellingen afhangend van de Bestuur van het Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 september 1976, 31 maart 1977, 25 september 1979, 28 februari 1985, 9 juli 1985, 8 augustus 1985, 6 september 1990, 3 september 1991, 21 maart 1995, 2 augustus 1996, 27 oktober 1997, 1 december 1997, 27 januari 1998, 26 januari 1999, 17 december 1999 en 31 januari 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 1972 tot vaststelling van de structuur van de wetenschappelijke instellingen afhangend van het Bestuur voor Kunst en Letteren bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en van het Bestuur voor Kunsten en Kunstonderwijs van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 augustus 1976, 6 december 1990, 20 juli 1993, 30 juli 1996 en 21 januari 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1982 tot vaststelling van de Nationale Dienst voor Opgravingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van de benaming van de departementen en de afdelingen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Gechiedenis, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 februari 1999,

Besluit :

Artikel 1. Het organogram van elk van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, wordt als volgt vastgesteld :

  1. het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën :

    Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

    Art. 2. Worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT