Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008. (Vertaling)., de 25 mars 2008

Artikel 1. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 1 237 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 54.

Art. 2. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 1 545 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 54.

Art. 3. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 19 en van programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend euro)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet

en

overdrachts-

besluiten

GK

VK OK VK OK VK OK

OA 30 01.01.02 4 848 25 365 - - 2 782 4 848 22 583

OA 54 51.03.01 0 0 - + 1 237 0 1 237

OA 54 01.01.04 0 0 - + 30 0 30

OA 54 01.06.04 0 0 - + 111 0 111

OA 54 01.07.04 0 0 - + 1 404 0 1 404

Art. 4. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 25 maart 2008.

  1. ANTOINE.

Aanhef

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.03, programma 01 en naar basisallocaties 01.01, 01.06 en 01.07 van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 22 februari 2001, 20 maart 2003, 8 en 29 januari 2004, 4 maart 2004, 29 april 2004, 6 mei 2004, 7 en 17 juli 2006, 12 oktober 2006, 6 en 21 december 2006 en 18 oktober 2007 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Landelijke en Stedelijke Doelstelling 2, van Interreg III A en van Phasing out van Doelstelling 1, namelijk de volgende dossiers...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT