Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007. (Vertaling)., van 29 november 2007

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 183 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 12 naar programma 02 van organisatieafdeling 30.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 12 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend euro)

Basisallocatie Krediet na Overdracht Aangepast krediet

1e aanpassing

en overdrachts-

besluiten GK

VK OK VK OK VK OK

OA 12 01.02.01 327 995 - - 183 327 812

OA 30 01.01.02 3 640 6 654 - + 183 3 640 6 837

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controle der Vastleggingen.

Namen, 29 november 2007.

  1. ANTOINE

Aanhef

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 7 november 2007 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op de overschatting van de bij het overdrachtsbesluit nr. 2007/13 van 27 februari 2007 aangevraagde kredieten, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) :

Landelijke Doelstelling 2;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.4 : Ontwikkeling van het inwendig energiepotentieel;

Titel : Aanleg van een verwarmingsinstallatie met hout en van een warmtenetwerk te Philippeville;

Operator : Gemeentebestuur van Philippeville;

Ordonnanceringskredieten : 96 457,95 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20400 0103 B;

Titel : Installatie van een windturbine in het " Domaine provincial de Chevetogne ";

Operator : VZW Incubateur;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT