Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006. (Vertaling)., de 22 juin 2006

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 87 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 54.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend euro)

Basisallocatie Initieel krediet Overdracht Aangepast krediet

GK

VK OK VK OK VK OK

OA 30 01.01.02 190 0 - 87 - 103 0

OA 54 01.07.04 1 322 4 559 + 87 - 1 409 4 559

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 22 juni 2006.

  1. ANTOINE

Aanhef

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT