Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 (VERTALING)., de 27 février 2007

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.374 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 2.346 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 54.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend EUR)

Initieel krediet

en overdrachts-

besluit(en) Aangepast

Basisallocatie G.K. Overdracht krediet

- - - -

VK OK VK OK VK OK

- - - - - -

OA 30 01.01.02 2.579 25.259 -1.374 -2.346 1.205 22.913

OA 54 01.01.04 0 0 + 33 + 44 33 44

OA 54 01.07.04 0 0 +1.341 +2.302 1.341 2.302

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 27 februari 2007.

  1. ANTOINE.

Aanhef

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 01.01 en 01.07 van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 november 2001, 2 en 8 mei 2002, 27 februari 2003, 20 maart 2003, 10 april 2003, 25 maart 2004, 29 april 2004, 6 en 27 mei 2004, 3 juni 2004, 29 september 2005, 12 oktober 2006 en 21 december 2006 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Leader +, van Interreg III A en van Doelstelling 2, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) :

Basisallocatie 01.01.04;

Leader +;

Titel : Valorisatie en onderhoud van de wegen voor traag verkeer;

Operator : VZW PG "Cultur'alitÈ en Hesbaye brabanÁonne";

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT