Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 (VERTALING)., de 12 mars 2007

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 240 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 2.300 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 52.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 en van programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend euro)

Basisallocatie Initieel overdracht Aangepast

krediet en krediet

overdrachts-

besluiten G.K.

VK OK VK OK VK OK

OA 30 01.01.03 5.720 12.159 - 240 - 2.300 5.480 9.859

OA 52 51.15.01 0 0 + 240 + 2.300 240 2.300

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 12 maart 2007.

M. DAERDEN.

Aanhef

De Minister van Begroting, FinanciÎn, Uitrusting en Patrimonium,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4, van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.15, programma 01...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT