Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30..., de 21 décembre 2006

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.861 duizend EUR overgedragen van programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdelingen 30 en 54 naar programma's 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 11, 15, 30 en 54.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 6.605 duizend EUR overgedragen van programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdelingen 12, 13, 18 en 54 naar programma's 02, 03 en 06 van organisatieafdelingen 11, 12, 15 en 30.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 11, van programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, van programma 03 van organisatieafdeling 13, van programma 02 van organisatieafdeling 15, van programma 01 van organisatieafdeling 18, van programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend EUR)

Basisallocatie Krediet na de Overdracht Aangepast

eerste aanpassing en krediet

overdrachtsbesluiten

G.K.

- - - -

VK OK VK OK VK OK

- - - - - -

OA 30 01.01.01 2.050 695 -1.202 - 848 695

OA 11 51.04.03 12.274 229 +1.776 +3.016 14.050 3.245

OA 15 63.12.02 0 936 + 514 +1.645 514 2.581

OA 15 63.13.02 0 152 - + 494 0 646

OA 15 71.06.02 0 483 - + 392 0 875

OA 54 01.01.04 143 255 - 33 - 110 255

OA 54 01.06.04 50 842 + 184 - 234 842

OA 54 01.07.04 1.409 4.559 -1.300 -1.862 109 2.697

OA 30 01.01.03 33.745 2.594 - 326 - 33.419 2.594

OA 12 01.04.03 123 1.694 - -1.040 123 654

OA 12 01.04.02 952 4.966 - +1.040 952 6.006

OA 30 01.01.06 39 431 + 387 + 18 426 449

OA 13 70.01.03 0 8.741 - -1.983 0 6.758

OA 18 63.03.01 3.319 6.599 - -1.720 3.319 4.879

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 21 december 2006.

E. DI RUPO

A. ANTOINE

M. DAERDEN

Mevr. M.-D. SIMONET

B. LUTGEN.

Aanhef

De Minister-President,

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium,

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen,

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.04, programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 20 december 2000, 29 april 2004, 27 april 2004, 20 juli...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT