Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 (VERTALING)., de 5 décembre 2006

Artikel 1. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 232 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 51 naar programma 03 van organisatieafdeling 30.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 51 en van programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend EUR)

Initieel krediet Aangepast

Basisallocatie G.K. Overdracht krediet

- - - -

VK OK VK OK VK OK

- - - - - -

OA 30 01.01.03 32.773 1.571 - + 232 32.773 1.803

OA 51 73.03.01 530 530 - - 232 530 298

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 5 december 2006.

M. DAERDEN.

Aanhef

De Minister van Begroting, FinanciÎn, Uitrusting en Patrimonium,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, rekening houdende met de overschatting van de bij de besluiten nrs. 2006/19 en 2006/20 van 24 februari 2006, 2006/62 en 2006/67 van 20 april 2006 en 2006/138 van 9 november 2006 overgedragen kredieten;

" Phasing Out " van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.7 : Herwaardering van het vervoerpotentieel. Verbetering van de toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Opschrift : Verbetering van de dagelijkse mobiliteit van de wielrijders en voetgangers door zekerheidsinrichtingen op geschikte sites, op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT