19 JUNI 2011. - Wet tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1999 tot oprichting van begrotingsfondsen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen wordt de rubriek 14-2 « Belgisch Overlevingsfonds » vervangen door de bijgevoegde tabel.

Bijlage

14-2 - Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ)

Het BFVZ beschikt over :

 1. de reserves beschikbaar op 31 december 2009 en afkomstig van het organiek fonds dat door de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds werd opgericht met het oog op de verbetering van de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de armste partnerlanden;

 2. een vastleggingsmachtiging van 250 miljoen euro.

  Om het voor het BFVZ mogelijk te maken gebruik te maken van de bij punten 1 en 2 vernoemde bedragen waarvoor de uitgave wordt toegestaan zal de Nationale Loterij vanaf het jaar 2010 jaarlijkse schijven van 17,50 miljoen euro overmaken aan het BFVZ.

  De middelen vrijgemaakt door de Nationale Loterij zijn effectief en kunnen dus enkel worden aangewend voor het uitvoeren van projecten en programma's in het kader van het BFVZ.

  Binnen de beperking van de jaarlijks vrijgegeven schijf wordt de machtiging gedekt door extrabudgettaire middelen verschillend van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking en afkomstig uit de nettowinsten van de Nationale Loterij.

  Naast de middelen die door de Nationale Loterij worden vrijgemaakt, zullen bijkomende middelen worden gebruikt voor de uitvoering van projecten en programma's. Dat moet het met name mogelijk maken nieuwe initiatieven op te starten zodra het BFVZ van start gaat.

  Die bijkomende middelen zijn afkomstig van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. Voor de eerste twee jaren zijn die middelen vastgelegd op 18,5 miljoen euro per jaar.

  1. De programma's van het BFVZ houden hoofdzakelijk rekening met de vier volgende dimensies van de voedselzekerheid :

 3. de beschikbaarheid van voedsel om te voldoen aan de behoeften van de gezinnen;

 4. de financiële en fysieke toegang tot deze voedingsmiddelen, aangepast in hoeveelheid en kwaliteit aan de behoeften voor de overleving van de bevolking;

 5. de stabiliteit van de beschikbaarheid van en toegang tot voedsel het hele jaar door en voor iedereen;

 6. het gebruik van de voedingsmiddelen dat een goede...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT