23 JANUARI 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij., de 23 janvier 2003

Artikel 1. Dit artikel regelt een aangelegenheid bedoeld in het artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. De organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt als volgt vastgesteld :

Niveau A

A5 Directeur-generaal 1

A4+ Adjunct-directeur-generaal 1

A3 Directeur 4

A2 Eerste ingenieur 2

A2 Eerste attache 3

A1 Attache 14

A1 Ingenieur 2

Totaal niveau A 27

Niveau B

B2 Eerste assistent 2

B1 Assistent 8

Totaal niveau B 10

Niveau C

C2 Eerste adjunct 4

C1 Adjunct 18

Totaal niveau C 22

Niveau D

D2 Eerste klerk 2

D1 Klerk 6

Totaal niveau D 8

Niveau E

E2 Eerste beambte 1

E1 Beambte 4

Totaal niveau E 5

TOTAAL 72

Art. 3. De drie betrekkingen van eerste attachÈ zijn voorbehouden voor omkaderingsbetrekkingen.

Art. 4. Indien het mandaat van een ambtenaar niet wordt verlengd en indien deze ambtenaar opnieuw een betrekking in rang A3 bekleed, kan het aantal titularissen in rang A3 tijdelijk hoger liggen dan het aantal dat in de organieke personeelsformatie wordt bepaald. Het totaal aantal betrekkingen in de rangen A5 tot A3 mag echter nooit hoger liggen dan zes.

Art. 5. De hierna vermelde betrekkingen opgenomen in artikel 2 mogen pas ingevuld worden als de betrekkingen van het contractueel personeelslid of van de opdrachthouder die ze zullen opvolgen, vervallen door het vertrek van het contractueel personeelslid of de opdrachthouder die deze nu invullen :

Attache 4

Assistent 2

Adjunct 7

Klerk 1

Beambte 4.

Art. 6. De besluiten van 21 oktober 1993 en 3 juni 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij worden opgeheven.

Art. 7. De Minister bevoegd voor Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2002.

Brussel, 23 januari 2003.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

F.-X. de DONNEA

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,

E. TOMAS.

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op bepaalde organismen van openbaar nut, inzonderheid op het artikel 11, ß 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 houdende vaststelling van de algemene beginselen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 1994 tot wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT