18 NOVEMBER 2010. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van 19 februari 2009 van het Verenigd College tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009

Het Verenigd College,

Gelet op de ordonnanties die betrekking hebben op de Adviesraad gezondheid en bijstand aan personen, gecoördineerd op 19 februari 2009, artikel 22, 1ste lid;

Gelet op het Besluit van 19 februari 2009 van het Verenigd College tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009;

Gelet op het advies van het bureau van de Commissie voor Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 20 april 2010;

Gelet op het advies 48.527/1/V gegeven op 3 augustus 2010 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Een artikel 17bis, opgesteld zoals volgt, wordt ingevoegd in het besluit van 19 februari 2009 van het Verenigd College tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij door de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009 :

Art.17bis. Wat betreft de afdeling instellingen en diensten voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT