Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode, de 22 décembre 2023

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2, § 1, 4° van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode worden in de Franse versie de woorden "Société du Logement de la Région bruxelloise" vervangen door de woorden "Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale".

Art. 3. In artikel 2, § 1, van de Code worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- punt 15° wordt vervangen als volgt: "15° maatschappelijke baten van de OVM's: het batig saldo tussen de jaarlijkse globale basishuurprijs en de jaarlijkse reële huurprijs van de OVM's";

- punt 16° wordt vervangen als volgt: "16° Sociaal tekort van de OVM's: het negatieve saldo tussen de jaarlijkse globale basishuurprijs en de jaarlijkse reële huurprijs van de OVM's".

Art. 4. In artikel 2, § 1, 19°, van de Code worden de woorden "de federatie" vervangen door het woord "federaties".

Art. 5. § 1. In artikel 2, § 1, worden de volgende definities toegevoegd:

" - 41° Brussel Huisvesting: het bestuur bevoegd voor huisvesting binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

- 42° Huurbesluit: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en door de openbare vastgoedmaatschappijen;

- 43° Gewestelijke gegevensbank: de verzameling van alle registers van kandidaat-huurders in de zin van artikel 4, § 3, van het Huurbesluit, beheerd door de BGHM;

- 44° Kandidaat-huurder: de persoon bedoeld in artikel 2, 8°, van het Huurbesluit;

- 45° PSC: project voor sociale cohesie.".

§ 2. In artikel 2, § 1, 39°, als toegevoegd door artikel 4 van de ordonnantie van 31 maart 2022 tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode betreffende het openbaar beheersrecht en leegstaande woningen wordt het woord "naakte eigenaar" ingevoegd tussen de woorden "mede-eigenaar" en "vruchtgebruiker".

Art. 6. In de artikelen 2, § 2, 1°, 2, § 2, 2°, 3de streepje en 2, § 2, 3°, 2de streepje van de Code worden de woorden "de BGHM of" ingevoegd tussen het woord "door" en de woorden "een openbare vastgoedmaatschappij".

Art. 7. In artikel 2, § 2, laatste lid van de Code wordt het woord "maximale" geschrapt.

Art. 8. In artikel 18, § 1 wordt het vijfde lid gewijzigd als volgt:

"De huurovereenkomsten die openbare beheerder sluit, zijn van rechtswege tegenwerpelijk aan de houder van een zakelijk recht en tegen elke nieuwe houder van een zakelijk recht op de woning. De openbare beheerder moet het openbaar beheer laten overschrijven op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Ook bij de beëindiging van het openbaar beheer moet dezelfde formaliteit worden vervuld.".

Art. 9. Artikel 33 van de Code wordt vervangen als volgt:

"Tenzij de regering ermee akkoord gaat mag de openbare vastgoedbeheerder het aantal vierkante meter bewoonbare oppervlakte van zijn huurwoningenbestand, zoals vastgesteld op 1 juli van het voorgaande jaar, niet verminderen.".

Art. 10. In de artikelen 34, § 2, 54, § 1, 59, 78, § 1 en 130, § 1, tweede lid van de Code worden de woorden "Wetboek van Vennootschappen" telkens vervangen door de woorden "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen".

Art. 11. In artikel 38 van de Code wordt 3° vervangen als volgt:

"3° sociaal afgevaardigde, commissaris of bijzondere commissaris bij een OVM;".

Art. 12. In artikel 41, 15°, van de Code worden de woorden "artikel 2, 22° " vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 19° ".

Art. 13. In artikel 41 van de Huisvestingscode wordt een 18° ingevoegd, dat luidt als volgt:

"18° de Projecten voor Sociale Cohesie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omkaderen die worden gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de grenzen van de bedragen die zijn opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze PSC's vloeien voort uit een samenwerkingsverband tussen OVM's, vzw's en eventueel gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde acties op te zetten op woningsites die door de OVM's worden beheerd, om met name de participatieve dynamiek en de sociale cohesie te bevorderen tussen de huurders van deze woningen en tussen de bewoners van de wijken die onder het toepassingsgebied van de PSC's vallen, alsook tussen de huurders en de OVM.".

Art. 14. In artikel 42 van de Code wordt punt 5° opgeheven.

Art. 15. In artikel 45 van de Code wordt het woord "29" vervangen door het woord "39".

Art. 16. In artikel 47, § 1, van de Code worden de woorden "Dit reglement" vervangen door de woorden "Deze beheersovereenkomst".

Art. 17. In artikel 54, § 1, eerste lid, van de Code wordt de zin "Het maatschappelijk doel van de OVM's is voornamelijk sociale woningen bouwen en ter beschikking stellen." vervangen door de volgende zin: "Het doel van de OVM's, waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aandeelhouder is, is voornamelijk sociale woningen bouwen en ter beschikking stellen.".

Art. 18. In artikel 54, § 2ter, derde lid, 5°, van de Code, worden de woorden "in openbaar beheer en" opgeheven.

Art. 19. In artikel 57, eerste lid, worden de woorden "van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 20. In artikel 59 van de Code worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het 1ste lid:

  1. de woorden "bedrijfsrevisor aan die lid is" worden vervangen door de woorden "commissaris aan onder de bedrijfsrevisoren die lid zijn";

  2. het woord "bedrijfsrevisor" wordt vervangen door het woord "commissaris" in "Elke bedrijfsrevisor is bovendien verplicht" en in "de bedrijfsrevisor alle gegevens";

 2. in het 2de lid wordt het woord "bedrijfsrevisor" vervangen door het woord "commissaris".

  Art. 21. In artikel 63, laatste lid van de Code wordt het woord "bedrijfsrevisor" vervangen door het woord "commissaris".

  Art. 22. In artikel 64, 1° van de Code wordt het woord "beroep" vervangen door het woord "klacht".

  Art. 23. In artikel 67 van de Code wordt punt 7° opgeheven.

  Art. 24. In artikel 71 van de Code wordt punt 7° opgeheven.

  Art. 25. In artikel 76, § 1, vierde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. vóór het woord "gegrond" wordt het woord "zijnde" ingevoegd;

 4. in het laatste lid van de Code wordt, uitsluitend in de Nederlandse versie, de zin "Hij deelt de indiener van de klacht binnen deze termijn zijn beslissing mee" vervangen door de volgende zin: "Op het einde van die termijn deelt de raad van bestuur zijn beslissing mee aan de klager.".

  Art. 26. Artikel 76, § 2, laatste lid van de Code wordt vervangen door een lid opgesteld als volgt: "Indien de betwisting betrekking heeft op het einde van de huurovereenkomst voor bepaalde duur, bedragen de in het eerste, derde en vierde lid van § 1 bedoelde termijnen respectievelijk vier, vijftien en vijfenveertig dagen, die in het eerste en het derde lid van § 2 vijftien en dertig dagen, terwijl die in het tweede lid van § 2 respectievelijk vier, vijftien en drie dagen bedragen.".

  Art. 27. In artikel 78, § 2, 3° van de Code worden de woorden "organen bij de betrokken OVM" vervangen door de woorden "bestuurs-, beheers- of representatieve organen van de OVM".

  Art. 28. In artikel 80, derde lid, worden de woorden "aan de door haar aangestelde revisor" vervangen als volgt: "aan de commissaris of aan de bijzondere commissaris aangesteld door de Regering".

  Art. 29. In de Franse versie van artikel 84, laatste lid, wordt het woord "fois" ingevoegd tussen de woorden "deux" en "par an".

  Art. 30. In de Franse versie van artikel 85, § 2, 2°, wordt het woord "locataires" vervangen door het woord "locatives".

  Art. 31. In artikel 120, § 2 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode wordt het vierde lid vervangen als volgt: "De regering bepaalt de verplichte bepalingen van de beheersovereenkomsten of de huurovereenkomsten die het sociaal verhuurkantoor sluit met de concessiegevers alsook de verplichte bepalingen van de huurovereenkomsten of de onderhuurovereenkomsten die het sociaal verhuurkantoor sluit met de huurders. Hij bepaalt tevens het model van bewoningsovereenkomst die de bewoner van de transitwoning bindt aan het sociaal verhuurkantoor.

  Artikel 224/2 is van toepassing op alle beheers- en huurovereenkomsten die het sociaal verhuurkantoor sluit met concessiegevers en huurders."

  Art. 32. In artikel 124, § 1, 1° van dezelfde ordonnantie worden de woorden "de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

  Art. 33. In artikel 124, § 1 van dezelfde ordonnantie wordt de bepaling onder 3° opgeheven.

  Art. 34. In artikel 124, § 1, 5° van dezelfde ordonnantie het woord "halfjaarlijks" vervangen door het woord "jaarlijks".

  Art. 35. In artikel 124, § 1 van dezelfde ordonnantie wordt de bepaling onder 9° opgeheven

  Art. 36. In artikel 125, § 1 van dezelfde ordonnantie wordt de laatste zin "De standaard-huurovereenkomst bedoeld in artikel 120, § 2, vierde lid, 1°, dient voorwaarden in deze zin te bevatten." opgeheven.

  Art. 37. De titel van titel VI van de Code wordt vervangen als volgt: "Sociale, bescheiden en middelgrote woningen die door de BGHM en de OVM's worden verhuurd".

  Art. 38. Artikel 138 van de Code wordt opgeheven en vervangen als volgt: "De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de OVM's en op de sociale woningen en woningen voor bescheiden en middeninkomens die zij verhuren krachtens de artikelen 2, § 2, 1° tot 3° van deze Code.".

  Art. 39. Artikel 139 van de Code wordt opgeheven.

  Art. 40. In artikel 140, 1ste lid, van de Code worden de woorden "de dwingende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "Titel XI van deze Code".

  Art. 41. In artikel 140, eerste lid van de Code wordt 3° vervangen als volgt: "3° de voorwaarden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT